Menu
Home Page

Gweledigaeth a Gwerthoedd / Visions and Values

 

 

YGG Lôn Las

 

'Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd'

 

Ein Gweledigaeth

 

Ein nod fel ysgol yw meithrin, ysbrydoli, herio a chefnogi ein disgyblion drwy gynnig profiadau eang , symbylgar a chreadigol. Ein bwriad yw galluogi disgyblion Lôn Las i fod yn ddysgwyr gydol oes a fydd yn cyrraedd eu llawn potensial mewn byd sy’n gyson datblygu. Y gobaith yw y bydd disgyblion Lôn Las wedi’u harfogi i gwrdd â’r sialensiau a ddaw oherwydd byddant yn unigolion annibynnol, gwytn, medrus a chydweithredol. Anelwn at gael disgyblion cydwybodol, parchus a fydd yn ymfalchÏo yn eu hetifeddiaeth, traddodiadau a’u hiaith.

 

Our Vision

Our aim as a school is to nurture, inspire, challenge and support our learners by offering broad, stimulating and creative experiences. We endeavour to enable our pupils to become lifelong learners, who are able to fulfil their potential in an ever changing world. Our hope is that Lôn Las pupils will be equipped to meet any challenges they face as independent, resilient, capable and collaborative individuals. We also encourage our pupils to be conscientious and respectful, and to take pride in their heritage, traditions and language. 

 

 

 
Top