Menu
Home Page

CRACh / PTA

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon - Llewod Lôn Las


Mae'r ysgol yn ffodus iawn o'r gefnogaeth a geir gan athrawon, rhieni a
chyfeillion yr ysgol. Rydym yn derbyn cefnogaeth ariannol ac ymarferol cyson
ganddynt i hybu safon addysgu'r plant. Cymerwn bob cyfle i bwysleisio natur
gymunedol a chymdeithasol ein hysgol. Yn dymhorol cynhelir cyfarfodydd
anffurfiol lle threfnir rhaglen o weithgareddau er mwyn hybu'r gronfa. Er bod
agwedd codi arian, yn bwysig, rhoddir blaenoriaeth i ddarparu cymuned fywiog
a chydweithredol ar gyfer yr ysgol.


Os gallwch gynnig eich amser neu'ch arbenigedd byddwn yn falch o glywed
gennych .

 

 

The Parents and Teachers Association - Lôn Las Lions

 

The school is very fortunate of the support received from teachers, parents and
friends of the school. We receive constant practical and financial support to enrich
the children’s standard of education. At every opportunity we emphasise the
community and social nature of our school. Termly, informal meetings are held
where a programme of activities is arranged which contribute to funds. Although
the fund raising aspect of the PTA is important, priority is given to provide a lively
and co-operative community for the school.


If you are able to offer your time or expertise we would be pleased to hear from
you.

Top