Menu
Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Gwaith Cartref


Mae plant yn cael eu hannog i ddarllen gartref gyda'u teuluoedd yn rheolaidd.
Bydd plant yr ysgol gyfan yn cael y cyfle i fynd a llyfrau darllen adref o'r ysgol yn
rheolaidd er mwyn ymarfer yn eu cartrefi.
Pwrpas y gwaith cartref yw atgyfnerthu'r gwaith a gyflwynir yn yr ysgol. Mae
hefyd yn ddolen gyswllt ychwanegol rhwng y cartref a'r ysgol. Gofynnwn i rieni i
annog eu plant i ddarllen yn gyson ac i wneud eu gwaith cartref yn brydlon a
thaclus.


Bydd amledd a natur gwaith cartref yn newid ac yn datblygu wrth i'r plant fynd
yn hyn a symud o flwyddyn i flwyddyn yn yr ysgol.


Meithrin – achlysurol
Derbyn – Dydd Gwener
Blynyddoedd 1 a 2 - Dydd Gwener
Blynyddoedd 3 a 4 – Dydd Llun a Dydd Gwener
Blynyddoedd 5 a 6 – Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener

 

Homework


Children are encouraged to read regularly at home with their families. All pupils
have the opportunity to take school reading books home routinely to practise. The
aim of homework is to reinforce the work introduced at school. It is also an extra
method of communication between the home and school. Parents are requested to
encourage their children to read regularly and to complete their homework
promptly and neatly.


The frequency and nature of the homework will change and develop as the child
becomes older and goes from year to year in the school.


Nursery - occasionally
Reception – Fridays
Years 1 and 2 - Fridays
Years 3 and 4 – Mondays and Fridays
Years 5 and 6 – Mondays, Wednesdays and Fridays

 

 

Top